• Congres Verwarde personen

    Persoonlijke ondersteuning voor mensen met acute zorgnood

    27 juni 2017, Van der Valk Hotel Veenendaal

Congres Verwarde personen

Persoonlijke ondersteuning voor mensen met acute zorgnood

27 juni 2017, Van der Valk Hotel Veenendaal

 
Aanmelden? Klik hier!
 

09.00 uur

         

Ontvangst met koffie en thee

     
09.30 uur  

Openingsgesprek met ervaringsdeskundige

 

Jeroen Zwaal, redacteur psychosenet.nl, ervaringsdeskundig coach bij Howie the Harptm, social worker, begeleider (familie)opstellingen en als ZZP’er verbeeldend en verbindend actief in het sociale domein.

     
   

Ellen de Ruiter, ervaringsdeskundige i.o. bij Howie the Harptm.

     
09.50 uur   Gezamenlijke kennismaking
 
   

Onder leiding van dagvoorzitter Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

     
10.00 uur  

‘Verwarde personen’: een begrip uit de bossen dat op straat niet werkt

   

Wanneer maatschappelijke problemen worden toegeschreven aan een brede en slecht gedefinieerde groep van ‘verwarde personen’, worden mensen nodeloos gestigmatiseerd. Dit draagt bij aan sociale uitsluiting van o.a. mensen met (ernstige of langdurige) psychische aandoeningen. Negatieve beeldvorming en stigma vormen dan ook grote belemmeringen voor de maatschappelijke participatie van deze mensen. Dit terwijl zij vaak juist behoefte hebben aan een socialer en actiever leven. Het containerbegrip helpt zorgprofessionals ook niet verder, want het is te onduidelijk over wie het gaat. 

 

Kortom, waarom is de term ‘verwarde personen’ niet bruikbaar en schadelijk? Hoe brengen we de nuance terug in het maatschappelijke debat rondom dit thema?

 

Dr. Bauke Koekkoek, lector Psychiatrische Zorg bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, crisisdienstverpleegkundige, epidemioloog en auteur van 'Verward in Nederland'.

     
10.30 uur  

De leefwereld van kwetsbare mensen en hoe hen te helpen

   

Prof. dr. Judith Wolf publiceerde in 2016 het boek Krachtwerk, een methodiek om mensen die (tijdelijk) de greep op hun leven kwijt zijn, te ondersteunen bij het volwaardig meedoen in de samenleving. Hoe kun je deze mensen helpen richting te geven aan een leven dat zij de moeite waard vinden? Wat is het belang van zelfredzaamheid hierbij en hoe kun je mensen zo optimaal mogelijk gebruik laten maken van hulpbronnen in de gemeenschap?

Deze lezing biedt handvatten hoe je kwetsbare mensen vanuit hun eigen kracht en met behulp van hun omgeving kunt helpen regie over hun leven te houden of terug te krijgen, voor, op of voorbij de grens van verward gedrag.

 

Prof. dr. Judith Wolf, hoogleraar maatschappelijke zorg aan de Radboud Universiteit en hoofd van Impuls -Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg.

     
11.00 uur  

Ochtendpauze

     
11.30 uur  

Nieuwe wetgeving rondom dwang in de GGZ 

   

De wetgeving op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg zal worden aangepast. De huidige wet, Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen, zal worden vervangen door de Wet Verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang. Er zullen een groot aantal dingen veranderen met de komst van de nieuwe wetgeving. Het doel wordt om mensen zoveel mogelijk ambulant te behandelen en dwang zo veel mogelijk te vermijden.

In deze interactieve lezing wordt een aantal inhoudelijke veranderingen doorgenomen en wat dit betekent voor de praktijk. Daarnaast worden de uitkomsten van een onderzoek naar de visie van hulpverleners op deze veranderingen besproken.

 

Dieuwertje de Waardt, psychiater  bij het Vincent van Gogh.

     
12.00 uur  

Kansen en knelpunten voor beleid en praktijk

In het najaar van 2016 werd het zogenaamde ’Aanjaagteam’ Personen met verward gedrag opgevolgd door het Schakelteam, onder leiding van Onno Hoes. In opdracht van de ministeries VWS en VenJ en de VNG werkt dit team aan een landelijk sluitende aanpak binnen nu en 1,5 jaar. Het Schakelteam pakt door op de aanbevelingen van hun voorgangers met als doel het werken met een persoonsgerichte en domein-overstijgende aanpak in de praktijk te bevorderen. Om mensen met verward gedrag de juiste ondersteuningen zorg te bieden moet door gemeenten en partners worden geïnvesteerd in onder andere een preventie, vroegtijdige signalering, humaan vervoer en een juiste opvang. Het Schakelteam helpt gemeenten om deze werkende aanpak te realiseren. Hoe staat het er voor, wat is er al gebeurd en wat staat er op de planning voor de rest van het jaar? Hoe vinden de verschillende ketenpartners hun plek in het team? Een diepte-interview over de samenstelling van het Schakelteam, de doelstellingen en dilemma’s zoals die bij het team de afgelopen maanden zijn aangedragen. Daarnaast wordt deelnemers alle ruimte gegeven vragen te stellen over thema’s die vanuit de praktijk dringend aandacht behoeven.

 

Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam Personen met Verward gedrag.

     
12.45 uur  

Lunchpauze

   

 

13.30 uur  

Workshops

Verdiepende praktijkvoorbeelden van persoonlijke en domeinoverstijgende aanpak. Je leert: hoe je omgaat met deze brede doelgroep kwetsbare burgers (signaleren, contact maken, begeleiden, opvang) en hoe je het beste kunt samenwerken en afstemmen met je ketenpartners. Daarnaast wordt er casuïstiek besproken en is er veel interactie met de deelnemers. 

 

  1. Verward en sociaal medische zorg voor en tijdens dakloosheid: lessen van straatdokters
  2. De verpleegster en de wijkagent actief op zoek naar sociaal-kwetsbaren
  3. Woningcorporatie en GGZ samen in het vroeg-aanpakken
  4. Gemeentelijke aanpak Verwarde Personen Zwolle
  5. Wat kan een crisiskaart betekenen voor personen die zich af en toe verward gedragen?
  6. Het wijkteam als sociaal vangnet
     
15.00 uur   Middagpauze
     
15.20 uur  

Verwarde mensen hebben duidelijkheid nodig

In de discussie, zowel in de media als op de werkvloer, lijkt het niveau van communiceren tussen de deskundigen vaak niet boven het functioneren van de personen waar men het over heeft te komen.

Jules Tielens, grensverleggende denker én doener in de zorg voor de psychisch kwetsbare mensen, zal vanuit de praktijk pogen de meest voorkomende bronnen van verwarring te bespreken.  

 

Jules Tielens, psychiater en auteur.

     
15.50 uur   Afsluiting
   

Terugblik op de dag, blik op de toekomst o.l.v. dagvoorzitter + ruimte voor laatste vragen

     
16.15 uur   Einde en netwerkborrel
     


NB: Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Inschrijven

Prijsinformatie

Reguliere prijs € 229,00
Abonneeprijs tijdschrift € 199,00
Schrijf nu in!
Prijzen zijn excl. btw

Kennispartner

Download flyer